Zásady ochrany osobných údajov

Kto sme

Dobré auto s.r.o.
A.H.Škultétyho 2651/36.
99001 Veľký Krtíš

PhDr. Karol Husár
konateľ spoločnosti

Adresa našej webovej stránky je: http://dobreauto.sk.

Spracúvanie osobných údajov zadaním otázky cez kontaktný formulár

Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré Prevádzkovateľ spracuje za účelom opätovného kontaktovania Dotknutej osoby sú: meno a priezvisko, email.

Právnym základom spracovania týchto údajov je súhlas Dotknutej osoby v zmysle§ 13 ods. 1 písm. a) Zákona v spojení s ust. čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia, ktorý môže byť kedykoľvek odvolaný na základe žiadosti adresovanej Prevádzkovateľovi.

Osobné údaje budú spracované po dobu trvania záujmu Dotknutej osoby za účelom opätovného kontaktovania a komunikácie Prevádzkovateľa s Dotknutou osobou.

Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám.

Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, právo na prenosnosť údajov k inému prevádzkovateľovi, pokiaľ boli osobné údaje spracované automatizovaným spôsobom na žiadosť Dotknutej osoby, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak Prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom.